به طبیعت احترام بگذاریم.

#اشرف_مخلوقات بودن را زیر سوال نبریم.
کدام جانداری روی زمین می شناسید که اینچنین به محیط پیرامون خود بی توجه باشد.!؟
کدام جانوری را میشناسید که در مصرف آنقدر ابتذال داشته باشد و آنقدر محیط زیست را پلشت و زشت کندکه شرمسار نسل آینده باشد.!؟
#به_طبیعت_احترام_بگذاریم که بار امانتیست بر روی دوش ما
از جانب فرزندانمان
برای دمی و ساعتی خوشی در طبیعت نیاز نیست این همه آشغال و پسماند به جا بگذاریم.
سالهاست کیسه ی زباله اختراع شده است کاش این را همه بدانیم.
کاش بدانیم با تصور اینکه باد یا آب آشغالها را با خود میبردمشکلی حل نمیشود.بلکه فقط جابجایی انجام میشود.آشغال ریخته شده ی ما به سمت دیگری و آشغال دیگری به سمت ما…
باد و آب که نمیتوانند کار بیشتری انجام دهند.
بیاییم از قدرت انتخاب و تفکری که خدا با آت ما را اشرف مخلوقات کرد استفاده کنیم.
انتخاب #پاکیزگی_محیط_زیست و تفکر به اینکه #کیسه_زباله سالهاست اختراع شده…
منبع :وبلاگ زز و من
piremam641.blogfa.com

به طبیعت احترام بگذاریم

بواز تا بوازیم /شعر میوندی

‌ پیشکش به دختران قوم لر

🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷
کیچا نازار ای هاک
بازیِ تو بارونه ویوِ
بِواز تا تَژگا دلِم ویونِه گرم ووهه
دُهدرِ نازار ای هاک
باختِن تو اورانه به گِریوه ایونه سی ای هاک تشنه
اور
با
وُ فاش گل
زِ بازیِ تو خَشال ایووهِن
سرنا و دهلِس وا مو
طَلَو مهر و بارونِس وا تو
به میونه پر زِ قهر و تَهلی
پر زِ ظلم و نامردی
بازیِ چوپی وار وا تو…
بِواز تا بِوازیم

علیرضاخادمی (شب نشین)
🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷
دختر زیبای این خاک
رقص توباران عشق است
برقص تا آتشگاه دلم عاشقانه گرم باشد
دختر زیبای این خاک
رقص تو گریان کننده ی ابر است برای این خاک تشنه
ابر
باد
و شکوفه
از رقص تو به وجد می آیند
سرنا و دهلش با من
طلب مهر و بارانش با تو
در میانه ی پر از قهر و تلخی
پر از ظلم و نامردی
بازی چوپی وار با تو
برقص تا برقصیم..

تبعیض و درجه بندی شرکت کنندگان در مجالس تشییع و ترحیم

تبعیض ودرجه بندی شرکت کنندگان درمجالس تشییع وترحیم

لزوم تشییع وتدفین آبرومند متوفیان وشرکت درمراسم ترحیم آنان یکی ازدستورات موکد دین مبین اسلام است که درروایات متواتر اجر وثواب فراوان برآن ذکرشده است.نفس شرکت دراین مراسم علاوه برتسکین دردمصیبت زدگان ویادآوری مرگ،روحیه تعاون ،صفاوصمیمیت را رواج داده ودلهای مومنین رابیش ازپیش به هم نزدیک می کند.
اماسالهای زیادی نیست که شاخ وبرگهای اضافی که به این مراسم داده میشود،آن راتبدیل به میدانی برای چشم وهم چشمی نموده واین سنت حسنه را مخدوش کرده است.
درمیان این اقدامات اضافی که هرکدام مجالی جداگانه برای بحث طلب میکند،تقدیروتمجیدازافرادخاص وتبعیض ودرجه بندی بین شرکت کنندگان اقدام ناخوشایندی است که باب گشته ومتاسفانه روبه تزایداست.نام بردن مکررازاشخاص متمول ویاصاحب منصب (که البته درخیلی ازمواردنیزازنظرجایگاه حقیقی ازافرادخوب جامعه هستند)توسط خوانندگان محلی درحضور انبوه شرکت کنندگان چه لزومی داردوچه چیزی رابه ذهن سایرین متبادرمی نماید؟
آن روستازاده ویا عشایرزاده ای که جهت شرکت درتشییع وترحیم یک مسلمان همه چیزخودرارهاکرده ودراکثر مواقع مشقت ودوری راه رادرعین سادگی وصمیمیت به جان میخردو یا کارمندساده ای که جهت انجام این کارازحق مرخصی اش استفاده میکندویاکاسبی که ساعاتی ازکسب وکارش بازمیماندوهمگی درعین گمنامی وخلوص نیت این کارراانجام میدهند بانام های افرادخاصی که مکرروباانگیزه های دیگری ازمیکروفون مداح به گوش میرسدچه تفاوتی دارند.
این کاریاازطرف خوانندگان محلی است ویا سفارش بازماندگان ،که درهردوصورت موردتقبیح اکثرشرکت کنندگان قرارمیگیرد.اگرازطرف خوانندگان صورت میپذیرداولین چیزی راکه به ذهن القامیکندحس تملق است وشاید بهره مادی واستفاده ازرانت جایگاه حقوقی اشخاص صاحب منصب ولی اگرسفارش بازماندگان باشدچه؟
جایی که انرژی مداح وقاری فقط برتقدیرازچهره های خاص متمرکزاست ودرجواین معرکه گاه حتی شخص متوفی فراموش میشودومداح حتی ازقرائت آیه ای ازکتاب خدادریغ میورزد چرابایدبازماندگان چنین سفارشی بنمایند.ترس ازقضاوت دیگران ،چشم وهم چشمی ،عقده گشایی،بازیافتن شخصیت سرکوب شده خویش،کسب شهرت وخودنمایی و…..همه ازمواردی است که این سفارش به ذهن شرکت کنندگان القامینماید.
اگرملاک برتری تقوی است این تبعیض مجالس رابه سوی فخرفروشی عده ای متمول وصاحب منصب وتحقیرحاضران تنگدست وناشناخته سوق میدهد.حس ناخوشایندی که بین شرکت کنندگان به وجودمی آیدوازبین بردن صفاوصمیمیت درونی بین مردم ،ایجادشکاف بین افرادوطوایف که درخیلی ازمواردبه کدورت علنی نیز می انجامدو…….جزکمترین آثاراین تبعیض است.اگرخلوص نیت زمینه این مراسم نباشدبایدهم به مداحان وهم بازماندگان یادآوررشدکه ازسیره اولیای دین فاصله گرفته اندوباعث بوجودآمدن بدعتی درجامعه هستندکه علاوه برتحقیراکثریت شرکت کنندگان ،کینه هاواختلافات بسیاری رابه بارآورده ودورباطل آن امواج منفی رابین جامعه به راه خواهدانداخت.
وای برمسلمانی مااگرحتی یک نفرازشرکت کنندگان درمراسم عزیزازدست رفته مان بادلی شکسته مجلس ماراترک کندودرقیاس با فلان مدیرویافردمتمول خودرادون پایه تر فرض نمایدودردرون خویش ملاک برتری راپول وثروت ومقام بداندو وای برمسلمانی مااگرسپاسگزاری یکسان وبدون تبعیضی ازشرکت کنندگان درمراسم هایمان به عمل نیاوریم.
کورسوی امیدی که مارابه رفع این پدیده مذموم امیدوارمیسازدرعایت آن دربعضی مراسمات است که به همان صف بازماندگان که پس ازمراسم تشییع وترحیم جهت سپاسگزاری ازشرکت کنندگان تشکیل میشودویایک قدردانی کلی ازتریبون مراسم کفایت میشودوتسری این امر به همه مراسمات همت همگانی طلب میکند.
باشرمساری ازاطاله کلام .
نویسنده : غ.م.بختیاری

نگاهی به افسانه تمتی /ماه تی تی

‌ تمتی نماد هوشیاری ،بیداری و رهایی بخشی خود و دیگران است.

درافسانه های به جا مانده از ایلام باستان در لر بختیاری ،تمتی (ماه تی تی) نام دختری است که خود و 6 خواهرش اسیر الازنگی (دیو) می شوند.

الازنگی فقط در حالت خواب آنگاه که انسان نه هوشیار است و نه بینا ، میتواند آدمی را بخورد.

 

و چه انسانهایی چنین به دام او گرفتار آمدند.

تمتی این دختر باهوش که متوجه نیرنگ الازنگی میشود هر شب بر خواب غلبه می کند و بیدار می ماند تا مانع از خوردن خود و خانواده اش به دست الازنگی شود…

تا بالاخره شبی با بیدار کردن خواهرانش از خواب غفلت ، از دست دیو رهایی می یابند و حیله های به تکرار تجربه شده و موفق الازنگی را بی اثر می کنند.

نکته ی ظریف و جالب الازنگی این است که از راه صلح و دوستی وارد می شود تا طعمه های خود را گول زده و شکار کند.

و چه داستانی شیرینتر از این پایان از نیاکانمان…

بیداری و آگاهی ما میتواند غفلت از لر برچیند ، اتحاد و یکدل بودن خانواده ی لر میتواند مانع از پیروزی نقشه های الازنگی باشد.

ماه تی تی یا تمتی نماد آگاهی و اتحاد ماست.

اگر بیدار بمانیم پیروز و رها هستیم ،اما کافیست در خواب غفلت بمانیم ،

آنگاه…

وبلاگ زز و من
نویسنده :علیرضا خادمی

فصل زاد و ولد /سامانه 1540

‌ #فصل_زاد_و_ولد /سامانه 1540

این روزها فصل زاد و ولد #حیوانات است. اگر در طبیعت با بچه جانوران روبرو شدید ابدا به آن‌ها دست نزنید. آن‌ها در اکثر موارد تنها نیستند و مادرشان به دلایلی مانند یافتن غذا آن‌ها را برای مدتی ترک کرده است. هرچه سریعتر از آن‌ها فاصله بگیرید تا مادرشان به سراغشان بیاید.
 متاسفانه افرادی نا آگاه در این فصل ، مبادرت به شکار ودر اکثر موارد مبادرت به زنده گیری حیوانات تازه متولد شده ی حیات وحش می نمایند.
 زادوولد و تولید مثل وحوش تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت و از کلیه #دوستداران_طبیعت تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هر گونه شکار و صید یا زنده گیری وحوش مراتب را به نزدیکترین #پایگاه_محیط_زیست منطقه اطلاع دهند.
🔴🔴🔴 #سامانه_1540

سازمان حفاظت محیط زیست توسط سامانه ارتباط مردمی 1540آماده دریافت شکایات و گزارشات زیست محیطی مردم از طریق تلفن ثابت وهمراه بصورت شبانه روزی و بدون نیاز حضور مردم در ادارات حفاظت محیط زیست در سراسر کشور می باشد. این سامانه (1540) برای پیگیری شکایات و گزارشات مردمی و ثبت حوادث زیست محیطی طراحی شده تا سازمان بتواند بصورت آنلاین به شکایات و گزارشات مردمی دسترسی داشته باشد.
 
سامانه مذکور در واقع پل ارتباطی مردم با سازمان است و می کوشد با  جلب مشارکت مردمی بتواند در حفاظت از محیط زیست گام موثری بردارد. 
لذا امید است با اطلاع رسانی مطلوب در این زمینه توسط کلیه فعالان عرصه محیط زیست و همچنین کمک شهروندان بتوان به هدف مهم سازمان که همانا حفاظت از محیط زیست می باشد دست یافت. 
#به_طبیعت_احترام_بگذاریم
منبع :وبلاگ زز و من
نویسنده :علیرضا خادمی

توشمال در موسیقی ایل

‌ #تشمال_در_موسیقی_ایل

تشمال ها ؛در پویایی و رشد موسیقی بختیاری سهم گرانی دارند و هم آنانند،که یاوران و همراهان همیشگی این طایفه (بختیاری ها) بزرگ ایرانی بوده ، در غم و شادی و تجلی حماسه ها ی دلاوران این خطه سهیم می باشند . ایشان را شاید بتوان تنها مهره های ثابت در صحنه ی شطرنج ایل بختیاری دانست ، کسانی که در همه ی فراز و فرود های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به حفظ و اشاعه ی ملودی ها و فرهنگ موسیقیایی ایل خدمات شایانی کردند و امروز چقدر خوب است هنرمندان ، آهنگسازان و خواننگان مطرح بختیاری ، در گروه ها و کارهای ارکستری خود به هر نحو ممکن آنان را وارد کرده تا ضمن دلگرمی نسل های جدید ، این قشر شریف به کارهای هنری خود غنا بخشیده و باعث شوند نسل های جوان بختیاری با این ساز و اعجاز آن فاصله نگیرند .
تشمال ها ؛ راویان اصیل سنت و آیین ایل اند ، یا …!!!
عمده نوازندگان ایل بختیاری، غالباٌ درطایفه تشمال هستند .ظاهراٌ «توش » به معنای توان وقدرت و«مال » به معنای ایل آمده است . امادر زبان بختیاری تشمال به معنی بزرگ ایل نیز آمده است و دربعضی ازمناطق بختیاری به جای توشمال ازعنوان های ،«خطیر »،«مهتر »و «میر شكال» نیز استفاده می كنند .
وبلاگ یادمان مسعود بختیاری (استاد بهمن علاءالدین) و برگرفته از از کتاب”یک ایل، یك صدا”، می نویسد ؛ “با تأمل در موسیقی منطقه ای ایران می توان در یافت كه هیچ قومی چون بختیاری ها ساختار زندگی شان با موسیقی عجین نشده است.”
ایل بختیاری برای ولادت، كودكی ،نوجوانی و جوانی، ورزش های رزمی و جنگاوری، ازدواج ، خرمن و درو،كار و دامپروری و در نهایت،در مرگ و سوگ مردان خود نغمه های معین و منحصر به فردی دارد.
موسیقی ایل؛ میـراث دار ،حامـل و ناقـل این گنـجـینه ی است، كه سیـنه به سیـنه ، این نغمه ها و ترانه ها را تا به امروز با خود آورده است. به تایید استاد عـلاءالـدیـن ؛تنها حافظ میراث موسیـقی بومی بخـتیاری ، «تـشـمـال»ها یی بودند که به نیکویی اداء دین کردند .” وی اعـتقاد داشت ؛ “ایـنان بزرگــترین حـق را بر گردن موسـیقـی بختیاری دارند.”
منصور قناد پور نیز در مورد توشمال ها می گوید؛ ” توشمال ها پاسدار هنر موسیقی بختیاری هستند.”
 در سردسـیر و گرمسـیر بـختیاری است. هـنر او نوازندگی است. به زعم عوام فارغ از هنر و اصالت موسیقی ایرانی که می گویند ؛ «تـشمـال اصالت ایل بختیاری است »  .
تشمال ها،هنرمندان بانام و نشان اند، حافظ ادبیات بختیاری هستند و سروده های جاودانـه ای كه ایل بـخـتـیاری، سـینه به سـینه به نسل های ایل منتقل می دهند ، با ذهنیات و هنربی بدیل خود ، تبدیل به تــراوش های ذهـن تاریخی می نمایند و اینان ،سـراینـدگان گمـنامی اندكه در رویـدادهای تـاریـخی بـختـیاری تاثیر گذار ترین اند و تشـمالانی بوده و هستند كه واژه به واژه ی این رویدادها را جفت و جور كرده اندو یک موسیقی و آوازو نوایی خلق کرده اند ،که «شیر علی مردان »و «دی بلال» و… از این نمونه است.
این تشمال ها بودند و هستند،كه حماسه دلاوری ها رزم و شجاعت رزمندگان را بر سر زبان ها انداخته اند .همانند،«گاه گریو» ، که در قالب سوگ آوازه هایی خلق شده است ،تاهمسرایان، مویه کنان در سوگ فقدان عزیزان از دست رفته خود، آن را مویه کنندو این سوگواره سرایی به زبان همه ی ایل، تنهاخلاقیت ذهن توشمال ها است.
هنر دیگر توشمال ، «ردیلبی » شكار است.توشمال ها ، اکثرا كه شكارچی ماهری و تیر انداز چیره دستی اند و با عنوان «میر شكال» یا« میشكال»، خوانین را در صید و شكار همراهی می کنند و این عنوانی كه هم چنان متداول است ، موفقیت خان را در شکار تضمین می کرد.
🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼8

تفنگ یا قلم؟

💢 #تفنگ_یا_قلم؟ 💢

روزگاری نیاز جامعه ی ما ، نیاز به سلحشورانی بود تیرانداز و سوارکار که برای افتادن کلاه خود به میدان جنگ باز می گشتند و افتادن کلاه را آنقدر ننگ می دانستند که جان خود را برای جلوگیری از این ننگ فدا میکردند.

هرچند همیشه و همه ی زمان ها نیاز به سلحشوری و مردان و زنان غیرتمند وجود دارد ،اما دنیای امروز و دنیای فردای ما ،دنیایی است برای صلح.

نیاز جامعه ی امروز ما تفنگ نیست بلکه قلم هایی است که توان آموزش داشته باشند.

آموزش ادب ، آموزش اخلاق و آموزش انسانیت.

نیاز امروز مردمان ما اینک از تفنگ بر شانه به قلم در دست تغییر مکان داده است.

نقل است که اگر تمام برق امریکا یک ساعت قطع شود کشور ژاپن از امریکا در زمینه های علمی جلو خواهد زد.

در دنیایی که اینگونه در حال پیشرفت و تغییر رو به جلوست ما کجای آن قرار داریم؟

برای پیشرفت باید با تجربه ی گذشته نگاه و قدم هایمان رو به جلو باشند که اتحاد و پیشرفت مردمان لر در کسب مکارم اخلاق و علم است.

ما باید بخواهیم و به دنبال تربیت نسلی باشیم که ادب را برتر از خشونت و انسانیت را برتر از جنگ و قلم را برتر از تفنگ بداند که نیاز امروز جامعه ی لر برای پیشرفت و احقاق حق رسیدن به آگاهی برای مطالبه گری در پرتو اتحاد و دوستی بین تمام شاخه های لریاتی است.

امروز تفنگ و کلاه ما قلم ماست که نباید بر زمین بیفتد…

منبع :وبلاگ زز و من

نویسنده :علیرضاخادمی

روز جهانی زبان مادری

برای نابودی #فرهنگ یک ملت لازم نیست کتابهایشان را بسوزانید تنها باید کاری کنید تا به #زبان_مادری خود نتوانند بنویسند و بخوانند.

#اصل_15_قانون_اساسی

آگاهی و اتحاد

پوشیده نیست حال مردمان لر خوب نیست و گرفتار مشکلات فرهنگی ،اقتصادی و مدیریتی هستند.

تنها راه نجات لریاتی از این وخامت حال فرهنگ و اقتصاد و…که وجود دارد اول آگاهی و دوم بازگشت به خویشتن هست.

آگاهی جز با رشد دادن مردم بوسیله ی خودشان و سعی و آموزش نخبگان هر خانواده و تباری حاصل نمیشود(رسانه های غیر قومی خاصه ملی نیاز ما را برطرف نمیکنن چون سعی در هضم قومها و فارسیزه کردن آنها دارد)

اما برای اتحاد نیاز هست ما آنقدر در تاریخ عقب برویم تا در نقطه ای به یکی شدن خودمان برسیم و از آنجا بدون فراموشی این نکته که تمام لرها یکی هستن به جلو بیایم و با اتحاد مطالبه گری کنیم.

بعنوان مثال کاری که گروه موسیقی به سرپرستی استاد علیپور مبنی بر پوشیدن چوقای فیلی کرد یک حرکت بینظیر در بازگشت به عقب و یکی شدن بود.

و مثلا ما اگر بتوانیم دوستانی که بختیاری را غیر از لر میدانند قانع کنیم حرکت شگرفی کرده ایم. رمز موفقیت نیاکان ما متحدشدن برای مطالبات بود…

باری تنها راه حلهای نجات لریاتی از این مصیبت آگاهی و اتحاد هست تا مطالبات شکل گرفته و پیگیری بشوند.

نوشتار : علیرضا خادمی

ساوِ پوشش زنان میوند

ساوه هویت زنان ایل مئیوند که فراموش شد

 

زنان در طوایف ایلات و مناطق قوم لر سربندهایی داشته‌اند ، که اسم های گوناگونی مانند”سرون” “سوه” “هراتی” گلونی” مینا” دارد و از جمله میراث فرهنگی رو به فراموشی ماست!

در سال های اخیر تلاش هایی، هرچند محدود، برای زنده نمودن این پوششهای زیبا در برخی طوایف شکل گرفته است اما زور سمبه هجمه فرهنگی چنان زیاد است که گویی راهی جز به فراموشی سپردن گلونی های رنگارنگ لری نیست.

اما با این وجود هیچ تلاشی از ناحیه نخبگان ایل مئیوند حتی برای معرفی تا برسد، به کوشش برای زنده ماندن ساوه و گلونی مئیوند، نشده است. در حال حاضر انگار بجز تعدادی از عکس قدیمی که برای ما نسل جدید زنانی با پوششی ناآشنا، است. باقی نمانده است.

 

پوشاک زنان ایل مئیوند :

پوشاک زنان ایل مئیوند بنا به موقعیت اجتماعی، اقتصادی و از طرفی شرایط سنی از ویژگی‌های مشخصی برخوردار است به طوری که پوشاک زنان جوان مئیوند با پارچه‌های الوان در رنگ‌ها و طرح‌های شاد با سربندهای زیبا و رنگی است و زنان مسن‌تر پارچه‌هایی به رنگ تیره با طرح‌های ساده و سربندی سیاه و قرمز تیره را ترجیح می‌دهند. پوشاک زنان مئیوند شاد و روشن است و با مهره‌های شیشه‌ای، سکه‌ها و منجوق‌ها تزئین می‌شود .

 

اما ساوه (save) چیست ‌؟

ساوه سبک خاصی از بستن سربند زنان ایل مئیوند که گلونی نام دارد است. عموما زنان مسن و زنان بزرگان طوایف، که مورد احترام هستند، می‌بندند. و بیشتر در طوایف حاجیوند، عبدالوند و پولادوند باب بوده است.

 

تاریخچه ساوه:

تاریخچه این سربند زیبا ایل مئیوند، با توجه به کشفیات باستان شناسی جدید، حداقل به دوره اول اعیلامی میرسد. یعنی سابقه حدود چهار هزار سال دارد.

گلونی مئیوند با نوع مشابه آن که در طوایف لر کوچک باب است. تفاوت‌هایی از نظر رنگ، اشکال هندسی و ابعاد دارد.

رنگ آن بر خلاف گلونی لر کوچک که رنگ بندی متنوع دارد و معمولا خانم های مسن، گلونی مشکی با خطوط طوسی روشن می‌بندند. زمینه مشکی با نقوش به رنگ قرمز تیره است که نشان از سن، بزرگی و احترام بانویی که ساوه بسته است؛ دارد.

 

ختم کلام‌ :

هر آنچه که به سر این سربند آمده است در چهار دهه گذشته بوده است و بر ماست تا با درک درست زیبایی و اصالت آن، زنان، دختران و خواهران خودمان را به بستن دوباره آن تشویق نماییم.