استاد شاه میرزا مرادی

استاد #شاهمیرزامرادی جز بهترین نوازندگان سازهای بادی در دنیا بودند به طوری که در اجرای سرنا نوازی #فرانسه خود اساتید بزرگ موسیقی دنیا را متحیر کرد. با آنکه این مرد بزرگ سواد آنچنانی نداشت اما وقتی در فرانسه خواستند که رفیق نیم قرنی خود یعنی سرنای سیاهش را بفروشد گفت:« این #سرنا تکه ای چوب بیش نیست آنچه آن را قیمتی می کند #فرهنگلرستان است.» سرانجام با همان سرنا او را به خاک سپردند.
افسوس و صد افسوس که هنر والای امثال او با القابی چون «محلی» تحقیر می شوند. هزار افسوس که گیتار شیک و با کلاس است و سبک خسته کننده و کم محتوای به اصطلاح سنتی فاخر است اما موسیقی لرستان که چند هزار سال سینه تاریخ را شکافته و صیقل خورده دهاتی و بی کلاس…

? @balotedanesh ?
مگر صدای کرنایی بیدار سازد قومم را از خواب 3 هزار ساله

استاد شاه میرزا مرادی

به داد سنجابهای ززوماهرو برسید

?به داد سنجاب های ززوماهرو برسید.

نویسنده : #علیرضاخادمی

خداوند هر موجودی را بنا به کارویژه ای که در تکامل و سیر طبیعت نیاز هست آفریده
تا بدین صورت طبیعت روال دقیق و منطقی خود را بپیماید.

اگر یک ذره را برگیری از جای
خلل یابد همه عالم سراپای

شکار بی رویه موجودات و یا از بین بردن پوشش های گیاهی مختلف باعث تغییرات عمیق در طبیعت خواهد شد که در این چرخه ی شوم دود آن به چشم انسان خواهد رفت.

زاگرسرابدونبلوطنمیشودتصورکرد.

اگر بلوط نباشد زاگرس را باید کوههایی خشک و بی روح تصور کرد.

از حیوانات مهم و بسیار تاثیر گذار زاگرس #سنجاب است که نقش مهمی در حفظ جنگلهای بلوط و کاشت بلوط ایفا میکند. سنجابها با انباشت بلوط بعنوان منبع تغذیه و یا بعنوان سلاح در دفاع از خود باعث پراکندگی بلوط در لابه لای صخره ها و یا در خاک خواهند شد که همین مهم باعث رشد درختان جدیدی میشود که به حفظ جنگل های بلوط زاگرس کمک میکند.

?سنجاب علاوه بر دشمنان طبیعی ، متاسفانه یک دشمن بزرگ و حریص هم دارد و آن انسان است.
متاسفانه در منطقه ی #ززوماهرو در شهرستان #الیگودرز سودجویانی با شکار سنجاب این موجود مهم در پهنه ی زاگرس به فروش آن مبادرت می ورزند تا در نهایت سنجاب این موجود دوست داشتنی و مهم برای حفظ جنگلهای زاگرس در مقابل اندکی پول به قفس های شخصی و باغ وحش های کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل شوند.
همانگونه که گفته شد زاگرس را بدون بلوط نمیتوان تصور کرد.پس وظیفه ی محیط بانی ،جنگل بانی ، دهیاری ها و هر طبیعت دوستی است تا با پیگیری و حراست از منابع طبیعی و موجودات آن مانع از بین رفتن زاگرس سرزمین آب و بلوط شود.

بهطبیعتاحترام_بگذارید.

به داد سنجابهای زاگرس برسید

من لرم ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺭﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﯽ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﻪ گسسته ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ، ﺍﺻﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ نشاﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ . ﻓﺮﻫﻨﮕﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻗﺮ ﺷﻮﻻﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ، ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ ﻭﻗﺎﺭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻫﻮﺭﺍﺳﺖ بر ﻟﺒﺎﺳﻤﺎﻥ. ﺗﻮﺣﯿﺪﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺶ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻗﺺ ﭼﻮﭘﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﻃﻮﺍﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ خود ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ . ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻭ ﻓﺘﻮﺕ ﺭﺍ اﺯ ﺷﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ . ﻣﻦ لرم ، ﭘﺪﺭﻡ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺎﻫﺘﺎﺏ . ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻮﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭﺩ. ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ رﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻭ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﺮﺍ ﺍﺯﭘﺎﻧﺘﺮﻙ ﻭ ﭘﺎﻧﻌﺮﺏ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺝ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻩ کوﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ . ﺍﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ؟ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﯿﺒﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ. ﻣﻦ لرم ، ﻭﺍﺭﺙ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﺏ ، ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﯿﺮ … ﺁﺭﯼ ، ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ … ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﻧﭙﻨﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺰﺩ ، ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ . ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ، ﻣﺮﺍ بشناس. ﻣﻦ ﺗﺎﺭﯾــﺦ ﺍﯾـﺮﺍﻧـــــﻢ!

نویسنده: علیرضا خادمی

من لرم.علیرضاخادمی.من تاریخ ایرانم

من بختیاریم ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺭﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﯽ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﻪ گسسته ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ، ﺍﺻﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ نشاﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ . ﻓﺮﻫﻨﮕﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻗﺮ ﺷﻮﻻﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ، ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ ﻭﻗﺎﺭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻫﻮﺭﺍﺳﺖ بر ﻟﺒﺎﺳﻤﺎﻥ. ﺗﻮﺣﯿﺪﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺶ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻗﺺ ﭼﻮﭘﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﻃﻮﺍﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ خود ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ . ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻭ ﻓﺘﻮﺕ ﺭﺍ اﺯ ﺷﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ . ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ ﭘﺪﺭﻡ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺎﻫﺘﺎﺏ . ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻮﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭﺩ. ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ رﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻭ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﺮﺍ ﺍﺯﭘﺎﻧﺘﺮﻙ ﻭ ﭘﺎﻧﻌﺮﺏ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺝ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻩ کوﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ . ﺍﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ؟ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﯿﺒﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ. ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ ، ﻭﺍﺭﺙ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﺏ ، ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﯿﺮ … ﺁﺭﯼ ، ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ … ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﻧﭙﻨﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺰﺩ ، ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ . ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ، ﻣﺮﺍ بشناس. ﻣﻦ ﺗﺎﺭﯾــﺦ ﺍﯾـﺮﺍﻧـــــﻢ!

نویسنده : علیرضا خادمی

من لرم.من بختیاریم.علیرضا خادمی.قوم لر

?ثبت چوقای بختیاری رادر فهرست آثار ملی کشور چوقا (چوخا) عبا یا پوشاکی است بلند شبیه پالتو که عشایر بختیاری از آن استفاده می‌کنند، قدمت چوقا به ۱۳۰ سال قبل می‌رسد و چوقاهای اولیه در طایفه‌ای به نام لیوس که در ایل چهار لنگ است اولین چوقاها را که ابتدا توسط بزرگان و خوانین موردپسند و استفاده قرار گرفت و در فاصله کمی به عنوان یک پوشش رسمی تمام افراد ایل بختیاری قرار گرفت.  چوقا به عنوان شاخص‌ترین هنر دستی زنان عشایر بختیاری است که همین ویژگی در معرفی (از نظر پوشاک) مردان بختیاری را با سایر اقوام متمایز می‌‌سازد.  این هنر دستی که از نظر ظرافت بسیار نازک و از سایر فرآورده نساجی سنتی کشور است که هم در فصول گرم و هم سرد به علت خاصیت هم دمایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گفتنی است  ثبت چوقا با قدمت ۱۵۰ ساله به عنوان یازدهمین اثر میراث معنوی در فهرست آثار ملی کشور  در جلسه شورای ثبت میراث فرهنگی کشور در مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ با کد شناسایی ۱/۱/۹۹/۵۴-۷ در فهرست آثار ملی کشور مورد تائید و به ثبت ملی رسید.

ثبت چوقای بختیاری در فهرست آثار ملی کشور
ثبت چوقای بختیاری/مصطفی شیخ شمسی

مراقب دست مجاهدین خلق و جدایی طلبان باشیم.


?هشدار:
مراقب دست مجاهدین خلق و جدایی طلبان باشیم.

مدتهاست که جوانان لر به هویت طلبی و دفاع از آنچه باید باشیم روی آورده اند و از این رو هر کس به فراخور توان و زمینه ای که میتواند به فعالیت در زمینه ی آگاهی و اتحاد بین قوم لر پرداخته اند.
این اتفاق مبارکی است که هرچند دیر اما لازم و نیاز امروز و فردای مردمان سرزمین لر است.

فعالیت برای حقوق از دست رفته ی مردمان لر در برابر جریانات انتقال آب ،در برابر بیکاری لجام گسیخته ،در برابر غارت منابع بی آنکه سودی برای این مردم داشته باشد اقدامی شجاعانه است اما مراقب دستهای پنهان دشمنان ایران که خواهان تجزیه ی سرزمین کهن ما هستند باشیم.
گاه در پس فعالیتهای مجازی در بین دوستان خواسته یا ناخواسته گرایش های پانلریسم و گرایشهایی مبتنی بر نفی مردمان دیگر اقوام و حتی گرایشهایی مبنی بر جدایی سرزمینی را می بینیم. بعنوان مثال همانگونه که تفکر پانعربیسم در خوزستان سعی در اصطکاک بین لرهای بختیاری و عربها دارد پانلریسم هم با نفی قرنها همزیستی مسالمت آمیز اعراب و لرها در خوزستان سعی در تشدید این اصطکاک دارد.

گاه مشاهده می شود در پس گرایشهای فدرالیسم خواسته یا ناخواسته کوشش بر تقسیم ایران و ایجاد مناطق با پرچم های مختلف است که پیش زمینه ای بر استقلال و جدایی طلبی از ایران عزیزمان است.
?وظیفه ی فعالین لر و کسانی که توانایی اندیشیدن و نوشتن دارند این است که علاوه بر آگاهی و اتحاد در جهت مطالبه گری به این مهم توجه کنند که ایران خط قرمز هر ایرانی است و مراقب دستهای پنهان جدایی طلبان و منافقین باشند.

حق آنان دفاع از اندیشه شان و حق ما دفاع از اندیشه و کیان سرزمینمان به هر قیمتی است.
✍️ نویسنده: #علیرضاخادمی

مراقب فعالیتهای جدایی طلبان باشیم

تسلیت به مردمان لر

تسلیت به مردمان قوم لر برای آنچه که به خاک سپردند ،
و تسلیت برای متوفای جدید…

زبان_مادری

زبان_لری

مرگ زبان مادری

اهمیت رسانه به زبان لری

#شبکه_آی_فیلم برنامه ای دارد به نام تاریخ و سینما که با اجرای مورخ و نویسنده ی رسانه ی ملی ! #خسرو_معتضد پخش میشود.

این برنامه در مورد تحریفهای غرب در مورد تاریخ و ساخت فیلم بر این اساس صورت میگیرد.
اما همزمان در رسانه ی ملی ما!!فیلمهایی با تحریف تاریخ ساخته و حتی به پخش هم میرسند.
نمونه ی معروف آن فیلم #سرزمین_کهن بود که التهاب را در بین مردم لر آنچنان برانگیخت که بعد از سالها هنوز در خاطره ی ما به یادگار مانده است.
انتظار بیهوده ایست از صدا و سیما که در مورد جامعه ی #لر_تبار آنچنان که بودند بگوید و بسازد.
که اگر قصدش چنین بود سالهاست #مشروطه را غرض ورزانه نشان نمی دادند و سالها جای مهره ها در حداقل قرن اخیر جابجا نمی شد.
اما در این نداشتن رسانه های جمعی چون تلویزیون و رادیو برای ما لرها نیاز مبرمی به فعالیت بیشتر صاحبان قلم و تریبون برای نشان دادن تاریخ تحریف شده ی ماست.
فراموش نکنید #رضاپهلوی با حربه ی همین رسانه و ساخت #فیلم_دختر_لر لشکر کشی به لرستان را به #فتح_لرستان تعبیر و ذهن مخاطب را آماده ی آن فجایع کرد.
فراموش نکنیم که همین رسانه است که #گلونی لری را با زبان قوم دیگر می آمیزند تا همگان باور کنند گلونی لری نیست.
همین رسانه #سردار_اسعد را در مشروطه کمرنگ و بختیاری را خوار انگلیس نامید..

با داشتن تلویزیون و رادیوی خصوصی به زبان لری میتوان به حفظ و پاسداشت فرهنگ ، آیین لریاتی و موسیقی و زبان لرتباران پرداخت و در این دنیای صدا و تصویر منبعی مناسب برای محتوا سازی های سمعی بصری بود تا آنچه باید باشیم را به همتباران نشان دهیم.

?اما تا آن زمان باید قلمهای ما در مقابل با تحریف ها و برای آموزش و پرورش مردمان لر و معرفی آنچه بودیم و هستیم به دیگران چون #برنو زیبا ،کشیده و دقیق باشد.

✍ نویسنده: #علیرضا_خادمی

برای لرستان گریه کم است.

#برای_لرستان_گریه_کم_است .

صدایش را کسی نشنید و باز هم تنها ماند.
به راستی مگر نه اینکه مرزها به لر تکیه کرده اند؟
مگر نه جنگ لر و رشادت هایش برای ایران قبل از آنکه شنیدنی باشد دیدنی است؟
مگر نه آنکه مشروطه وامدار لرهاست؟
مگر نه آنکه تاریخ را مدیون خود کرده ایم؟
لر را از ایران بگیرید ،آن وقت از چه باید صحبت کرد!
هر لحظه ی تاریخ ما ردپایی از خود به جا گذاشته ایم..
#سیل آمد و برد آنچه با جان کندن ساختیم
آنچه با خون دل بنا کردیم.
سیل همه چیز ما لرها را برد
داغ سنگین #پلدختر روی شانه های ما در #خوزستان سنگینی میکند
زخم دل #معمولان و #کوهدشت به جان #کهگیلویه_و_بویر_احمد ریش میزند.
سیل همه چیز ما را برد بی آنکه کسی درک کند دو روز گرسنه و تشنه میان سیلاب و زیر باران بر روی بام خانه بر ما چه گذشت ،
بی آنکه بدانند غرش مهیب سیل گل آلود چه بنیان ها کند.

راستی ، #دلفان یا یمن؟
#دورود یا غزه ؟
#خرم آباد یا سوریه؟
کدام یک پاره ی تن ایران است!!!

ما را ریشخند نکنید ، اگر مرهم نیستید درد نیز نباشید.
امسال سال درد ما بود دردی بر روی دردهای کهنه مان
اما #خزان این درد دیدنی است …

#لرستان_پاره_تن_ایرانسیل لرستان

برادرم را آزاد کنید

 

شرایط کشور ما به گونه ایست که علاوه بر بودن در منطقه ای خشک سالهاست دچار خشکسالی شده که البته بی تدبیری مسئولان گذشته در عدم توجه به شرایط محیطی باعث شد که زمینه های بی آبی و تنش حاصله بیش از پیش شود.
سالهاست دولتمردان بجای حل این معضل به صورت عقلانی سعی در تغییر صورت مسئله با انتقال آب لرستانات به فلات کم بارش مرکزی بوده اند.
افراد زیادی در رابطه با این اقدام بارها تذکر داده اند بعنوان نمونه دکتر کردوانی مدتی پیش همزمان با باز کردن سد و جاری شدن آب به زاینده رود آن را بی حاصل برای کشاورز دانست.
از جمله افرادی که به آگاهی بخشی در مورد انتقال آب کارون و دز بارها هشدار داده اند #یوسف_فرهادی_بابادی است که بی شک اگر پیگیری ها و افشاگری های ایشان و مانند ایشان نبود این سطح از آگاهی مردم نسبت به طرح های غیر عادلانه #انتقال_آب به وجود نمی آمد.
چند روز پیش خبر کوتاهی که می شد آن را از قبل متصور بود پخش شد و آن اینکه به مانند خیلی از فعالین محیط زیستی
?یوسف فرهادی بابادی بازداشت شد.

بستن راه مبارزه ی مدنی و دفاع از محیط زیست ایران راه را برای تاراج میهن باز خواهد کرد.
کافیست تصور کنید اگر عزیزان میهن پرست راجبه فروش و انتقال خاک ایران به امارات متحده عربی سکوت میکردند.
آنگاه چه کسی باید جلوی اینهارا میگرفت.
بجای بازداشت و بازخواست #مدافعان_طبیعت با #مافیای_آب و #مافیای_خاک مبارزه کنید.

نویسنده : علیرضا خادمی
#نه_به_انتقال_آب_کارون_و_دز
#زاگرس_تنها_نیست

آنچه یک لر باید بداند.

#آگاهی و #اتحاد
شرط پیروزی و بهروزی ماست.

@balotedanesh