گوگری

 

به  دردِ يَك اَيَرخَرديم، قَوولِه

به گُردِه بارِ يَك بُرديم، قَوولِه

به ئي دنيا كه آخِر وابميريم

اَيَرسي هم ديه مُرديم، قَوولِه

بیت بند :؟؟