من لرم ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺭﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﯽ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﻪ گسسته ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ، ﺍﺻﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ نشاﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ . ﻓﺮﻫﻨﮕﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻗﺮ ﺷﻮﻻﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ، ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ ﻭﻗﺎﺭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻫﻮﺭﺍﺳﺖ بر ﻟﺒﺎﺳﻤﺎﻥ. ﺗﻮﺣﯿﺪﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺶ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻗﺺ ﭼﻮﭘﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﻃﻮﺍﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ خود ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ . ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻭ ﻓﺘﻮﺕ ﺭﺍ اﺯ ﺷﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ . ﻣﻦ لرم ، ﭘﺪﺭﻡ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺎﻫﺘﺎﺏ . ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻮﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭﺩ. ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ رﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻭ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﺮﺍ ﺍﺯﭘﺎﻧﺘﺮﻙ ﻭ ﭘﺎﻧﻌﺮﺏ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺝ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻩ کوﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ . ﺍﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ؟ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﯿﺒﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ. ﻣﻦ لرم ، ﻭﺍﺭﺙ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﺏ ، ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﯿﺮ … ﺁﺭﯼ ، ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ … ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﻧﭙﻨﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺰﺩ ، ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ . ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ، ﻣﺮﺍ بشناس. ﻣﻦ ﺗﺎﺭﯾــﺦ ﺍﯾـﺮﺍﻧـــــﻢ!

نویسنده: علیرضا خادمی

من لرم.علیرضاخادمی.من تاریخ ایرانم

من بختیاریم ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺭﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﯽ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﻪ گسسته ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ، ﺍﺻﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ نشاﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ . ﻓﺮﻫﻨﮕﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻗﺮ ﺷﻮﻻﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ، ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ ﻭﻗﺎﺭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻫﻮﺭﺍﺳﺖ بر ﻟﺒﺎﺳﻤﺎﻥ. ﺗﻮﺣﯿﺪﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺶ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻗﺺ ﭼﻮﭘﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﻃﻮﺍﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ خود ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ . ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻭ ﻓﺘﻮﺕ ﺭﺍ اﺯ ﺷﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ . ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ ﭘﺪﺭﻡ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺎﻫﺘﺎﺏ . ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻮﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭﺩ. ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ رﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻭ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﺮﺍ ﺍﺯﭘﺎﻧﺘﺮﻙ ﻭ ﭘﺎﻧﻌﺮﺏ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺝ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻩ کوﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ . ﺍﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ؟ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﯿﺒﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ. ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ ، ﻭﺍﺭﺙ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﺏ ، ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﯿﺮ … ﺁﺭﯼ ، ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ … ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﻧﭙﻨﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺰﺩ ، ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ . ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ، ﻣﺮﺍ بشناس. ﻣﻦ ﺗﺎﺭﯾــﺦ ﺍﯾـﺮﺍﻧـــــﻢ!

نویسنده : علیرضا خادمی

من لرم.من بختیاریم.علیرضا خادمی.قوم لر

💢ثبت چوقای بختیاری رادر فهرست آثار ملی کشور چوقا (چوخا) عبا یا پوشاکی است بلند شبیه پالتو که عشایر بختیاری از آن استفاده می‌کنند، قدمت چوقا به ۱۳۰ سال قبل می‌رسد و چوقاهای اولیه در طایفه‌ای به نام لیوس که در ایل چهار لنگ است اولین چوقاها را که ابتدا توسط بزرگان و خوانین موردپسند و استفاده قرار گرفت و در فاصله کمی به عنوان یک پوشش رسمی تمام افراد ایل بختیاری قرار گرفت.  چوقا به عنوان شاخص‌ترین هنر دستی زنان عشایر بختیاری است که همین ویژگی در معرفی (از نظر پوشاک) مردان بختیاری را با سایر اقوام متمایز می‌‌سازد.  این هنر دستی که از نظر ظرافت بسیار نازک و از سایر فرآورده نساجی سنتی کشور است که هم در فصول گرم و هم سرد به علت خاصیت هم دمایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گفتنی است  ثبت چوقا با قدمت ۱۵۰ ساله به عنوان یازدهمین اثر میراث معنوی در فهرست آثار ملی کشور  در جلسه شورای ثبت میراث فرهنگی کشور در مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ با کد شناسایی ۱/۱/۹۹/۵۴-۷ در فهرست آثار ملی کشور مورد تائید و به ثبت ملی رسید.

ثبت چوقای بختیاری در فهرست آثار ملی کشور
ثبت چوقای بختیاری/مصطفی شیخ شمسی

مراقب دست مجاهدین خلق و جدایی طلبان باشیم.


🚨هشدار:
مراقب دست مجاهدین خلق و جدایی طلبان باشیم.

مدتهاست که جوانان لر به هویت طلبی و دفاع از آنچه باید باشیم روی آورده اند و از این رو هر کس به فراخور توان و زمینه ای که میتواند به فعالیت در زمینه ی آگاهی و اتحاد بین قوم لر پرداخته اند.
این اتفاق مبارکی است که هرچند دیر اما لازم و نیاز امروز و فردای مردمان سرزمین لر است.

فعالیت برای حقوق از دست رفته ی مردمان لر در برابر جریانات انتقال آب ،در برابر بیکاری لجام گسیخته ،در برابر غارت منابع بی آنکه سودی برای این مردم داشته باشد اقدامی شجاعانه است اما مراقب دستهای پنهان دشمنان ایران که خواهان تجزیه ی سرزمین کهن ما هستند باشیم.
گاه در پس فعالیتهای مجازی در بین دوستان خواسته یا ناخواسته گرایش های پانلریسم و گرایشهایی مبتنی بر نفی مردمان دیگر اقوام و حتی گرایشهایی مبنی بر جدایی سرزمینی را می بینیم. بعنوان مثال همانگونه که تفکر پانعربیسم در خوزستان سعی در اصطکاک بین لرهای بختیاری و عربها دارد پانلریسم هم با نفی قرنها همزیستی مسالمت آمیز اعراب و لرها در خوزستان سعی در تشدید این اصطکاک دارد.

گاه مشاهده می شود در پس گرایشهای فدرالیسم خواسته یا ناخواسته کوشش بر تقسیم ایران و ایجاد مناطق با پرچم های مختلف است که پیش زمینه ای بر استقلال و جدایی طلبی از ایران عزیزمان است.
💢وظیفه ی فعالین لر و کسانی که توانایی اندیشیدن و نوشتن دارند این است که علاوه بر آگاهی و اتحاد در جهت مطالبه گری به این مهم توجه کنند که ایران خط قرمز هر ایرانی است و مراقب دستهای پنهان جدایی طلبان و منافقین باشند.

حق آنان دفاع از اندیشه شان و حق ما دفاع از اندیشه و کیان سرزمینمان به هر قیمتی است.
✍️ نویسنده: #علیرضاخادمی

مراقب فعالیتهای جدایی طلبان باشیم

تسلیت به مردمان لر

تسلیت به مردمان قوم لر برای آنچه که به خاک سپردند ،
و تسلیت برای متوفای جدید…

زبان_مادری

زبان_لری

مرگ زبان مادری

اهمیت رسانه به زبان لری

#شبکه_آی_فیلم برنامه ای دارد به نام تاریخ و سینما که با اجرای مورخ و نویسنده ی رسانه ی ملی ! #خسرو_معتضد پخش میشود.

این برنامه در مورد تحریفهای غرب در مورد تاریخ و ساخت فیلم بر این اساس صورت میگیرد.
اما همزمان در رسانه ی ملی ما!!فیلمهایی با تحریف تاریخ ساخته و حتی به پخش هم میرسند.
نمونه ی معروف آن فیلم #سرزمین_کهن بود که التهاب را در بین مردم لر آنچنان برانگیخت که بعد از سالها هنوز در خاطره ی ما به یادگار مانده است.
انتظار بیهوده ایست از صدا و سیما که در مورد جامعه ی #لر_تبار آنچنان که بودند بگوید و بسازد.
که اگر قصدش چنین بود سالهاست #مشروطه را غرض ورزانه نشان نمی دادند و سالها جای مهره ها در حداقل قرن اخیر جابجا نمی شد.
اما در این نداشتن رسانه های جمعی چون تلویزیون و رادیو برای ما لرها نیاز مبرمی به فعالیت بیشتر صاحبان قلم و تریبون برای نشان دادن تاریخ تحریف شده ی ماست.
فراموش نکنید #رضاپهلوی با حربه ی همین رسانه و ساخت #فیلم_دختر_لر لشکر کشی به لرستان را به #فتح_لرستان تعبیر و ذهن مخاطب را آماده ی آن فجایع کرد.
فراموش نکنیم که همین رسانه است که #گلونی لری را با زبان قوم دیگر می آمیزند تا همگان باور کنند گلونی لری نیست.
همین رسانه #سردار_اسعد را در مشروطه کمرنگ و بختیاری را خوار انگلیس نامید..

با داشتن تلویزیون و رادیوی خصوصی به زبان لری میتوان به حفظ و پاسداشت فرهنگ ، آیین لریاتی و موسیقی و زبان لرتباران پرداخت و در این دنیای صدا و تصویر منبعی مناسب برای محتوا سازی های سمعی بصری بود تا آنچه باید باشیم را به همتباران نشان دهیم.

💢اما تا آن زمان باید قلمهای ما در مقابل با تحریف ها و برای آموزش و پرورش مردمان لر و معرفی آنچه بودیم و هستیم به دیگران چون #برنو زیبا ،کشیده و دقیق باشد.

✍ نویسنده: #علیرضا_خادمی

برای لرستان گریه کم است.

#برای_لرستان_گریه_کم_است .

صدایش را کسی نشنید و باز هم تنها ماند.
به راستی مگر نه اینکه مرزها به لر تکیه کرده اند؟
مگر نه جنگ لر و رشادت هایش برای ایران قبل از آنکه شنیدنی باشد دیدنی است؟
مگر نه آنکه مشروطه وامدار لرهاست؟
مگر نه آنکه تاریخ را مدیون خود کرده ایم؟
لر را از ایران بگیرید ،آن وقت از چه باید صحبت کرد!
هر لحظه ی تاریخ ما ردپایی از خود به جا گذاشته ایم..
#سیل آمد و برد آنچه با جان کندن ساختیم
آنچه با خون دل بنا کردیم.
سیل همه چیز ما لرها را برد
داغ سنگین #پلدختر روی شانه های ما در #خوزستان سنگینی میکند
زخم دل #معمولان و #کوهدشت به جان #کهگیلویه_و_بویر_احمد ریش میزند.
سیل همه چیز ما را برد بی آنکه کسی درک کند دو روز گرسنه و تشنه میان سیلاب و زیر باران بر روی بام خانه بر ما چه گذشت ،
بی آنکه بدانند غرش مهیب سیل گل آلود چه بنیان ها کند.

راستی ، #دلفان یا یمن؟
#دورود یا غزه ؟
#خرم آباد یا سوریه؟
کدام یک پاره ی تن ایران است!!!

ما را ریشخند نکنید ، اگر مرهم نیستید درد نیز نباشید.
امسال سال درد ما بود دردی بر روی دردهای کهنه مان
اما #خزان این درد دیدنی است …

#لرستان_پاره_تن_ایرانسیل لرستان

برادرم را آزاد کنید

 

شرایط کشور ما به گونه ایست که علاوه بر بودن در منطقه ای خشک سالهاست دچار خشکسالی شده که البته بی تدبیری مسئولان گذشته در عدم توجه به شرایط محیطی باعث شد که زمینه های بی آبی و تنش حاصله بیش از پیش شود.
سالهاست دولتمردان بجای حل این معضل به صورت عقلانی سعی در تغییر صورت مسئله با انتقال آب لرستانات به فلات کم بارش مرکزی بوده اند.
افراد زیادی در رابطه با این اقدام بارها تذکر داده اند بعنوان نمونه دکتر کردوانی مدتی پیش همزمان با باز کردن سد و جاری شدن آب به زاینده رود آن را بی حاصل برای کشاورز دانست.
از جمله افرادی که به آگاهی بخشی در مورد انتقال آب کارون و دز بارها هشدار داده اند #یوسف_فرهادی_بابادی است که بی شک اگر پیگیری ها و افشاگری های ایشان و مانند ایشان نبود این سطح از آگاهی مردم نسبت به طرح های غیر عادلانه #انتقال_آب به وجود نمی آمد.
چند روز پیش خبر کوتاهی که می شد آن را از قبل متصور بود پخش شد و آن اینکه به مانند خیلی از فعالین محیط زیستی
💢یوسف فرهادی بابادی بازداشت شد.

بستن راه مبارزه ی مدنی و دفاع از محیط زیست ایران راه را برای تاراج میهن باز خواهد کرد.
کافیست تصور کنید اگر عزیزان میهن پرست راجبه فروش و انتقال خاک ایران به امارات متحده عربی سکوت میکردند.
آنگاه چه کسی باید جلوی اینهارا میگرفت.
بجای بازداشت و بازخواست #مدافعان_طبیعت با #مافیای_آب و #مافیای_خاک مبارزه کنید.

نویسنده : علیرضا خادمی
#نه_به_انتقال_آب_کارون_و_دز
#زاگرس_تنها_نیست

آنچه یک لر باید بداند.

#آگاهی و #اتحاد
شرط پیروزی و بهروزی ماست.

@balotedanesh

سیل لرستان و فعالین قوم لر

#سیل امان لرستان (سرزمین لرها و نه فقط استان فعلی لرستان) را بریده و چند روزی است که بر غم های گذشته این سرزمین اندوه مصیبت می بارد.
سیل هم جان گرفت و هم چنان خسارتی زد که لرستان را بیش از پیش فقیر ثروتمند(ثروتمندی نشسته بر طلای سیاه و بی نصیب از آن)می کند.

💢اما گمشده ی بزرگ سیل و خشکسالی و فقر و نداری ما لرها #سکوت فعالین و نخبگان ما در ادامه ی سکوت رسانه ی ملی است.

سیل نشان داد ما نه فعال واقعی برای خط دادن و ترسیم آنچه باید به دست آوریم داریم و نه در دنیای مجازی فعالین مسلح به اسب و تفنگ توانسته اند اندیشه ای را متمرکز کنند.
نه کسی آمد تا سازماندهی کند برای کمک کردن و جمع آوری کمکها و نه کسی #فریاد_لرستان شد تا شاید گوش شنوایی برای این مصیبتها باشد.
اگر نیاکان ما در طول تاریخ توانسته اند چنان کنند که امروز غرور لرها نشات گرفته از آن باشد بخاطر همان فعالینی است که توانسته بودند سازماندهی ، کمک و شوری در لریاتی به وجود آورند.
بخاطر آن هیاری ها و دس براری ها بود که داشتند ،بخاطر صدایی بود که نه نجوا ،بلکه فریاد بود.
گمشده ای که امروز در بین ما نیست.

سیل بالاخره تمام می شود اما نیاز است تا گروهی از ما چون قند شیرین ، به راحتی حل نشوند و کور و کر نباشند و گروهی از ما نیاز است تا سنگ نباشند و به جای عدم درک درست از زمانه و آنچه باید باشیم در گیر تفنگ و اسب و طایفه ام فلان و طایفه اش بهمان نمانند.

پیش از آن که دیر شود به خودمان بیاییم و اندکی لر باشیم.
نویسنده :#علیرضا_خادمی

#نخبگان_لر
#جامعه_لرتباران

چوغای فیلی ایل ملکشاهی

چوخای (چوغا)فیلی ایل ملکشاهی

ایل ملکشاهی ایلام یکی از ایلات لُر است که چندسالیست مورد آسیمیلاسیون پانکوردیسم قرار گرفته است ، هژمونی رسانه ای پانکوردیسم پس از هضم هورامی ها و زازها در میان کوردها امروزه با جعل اسناد و تاریخ و نشر کتب جعلی سعی در هضم هویت لری ایلام دارد.

ایلامی که به گواه سفرنامه #هوگوگروته « در پشتکوه یگانه زبان لری است از صد نفر یک نفر هم فارسی نمیداند اما کسانی هستند که عربی صحبت می کنند » و دیگر سفرنامه ها و کتب استانی کاملا لرنشین بوده است آن هم تا همین دهه ی قبلی ، امروزه توسط پانکوردیسم گام به سوی مرگ تدریجی هویت خود نهاده است و دست به دامان هویت کوردی شده است .
یکی از لباسهای لرهای شمالی چوخای فیلی نام دارد که این چوخا شبیه چوخایی است که امروزه بختیاری ها می پوشند.
کدام کورد است که چوخای فیلی بپوشد که این چنین ایل ملکشاهی خودش را کورد بداند و از هویت خودش گریزان شود.
علاوه بر سیاستهای توسعه طلبانه پانکوردیسم که نباید از آن غافل بود باید به سرزنش نویسندگان و نخبگان لُری پرداخت که سالهاست پشتکوه لرستان « ایلام کنونی » را در پژوهش ها و کتابهای خود از یاد برده اند و ایلام و مردم عزیز ایلام را تنها گذاشته و این سرزمین عروس زاگرس را بخاطر کم کاری ها و عدم درک درست از نیازهای روز و عدم شناخت دقیق از جامعه لر به جولانگاه جعل تاریخ برای هویت کوردی نویسندگان کورد تبدیل کرده اند.

حتی اگر تمام مردم ایلام خود را کورد بدانند اینها مجوز کافی برای همسویی با پژوهشگران و محققین تاریخ نمی دهد و هویت صد درصد لری ایلام همچنان برای یک پژوهشگر روشن است
پانکوردیسم با توطئه ی واژه ی جعلی « لکستان » که نخستین بار توسط نویسندگان کورد مطرح شد سعی نموده است جنبش مردمی جامعه ی لُر را گرفتار درگیری های درونی خود کند تا از آنطرف فرصت کافی برای نابودی هویت لری مردمان ایلام داشته باشد
ایلام سرزمین لرهای فیلی « لک زبان ، مینجایی زبان و ملکی زبان» است و بهتر است جوانان آگاه لر با درایت بهتری گام در راه اتحاد گذارند چرا که جامعه ی لر نه رسانه دارد ، نه حزبی و نه بودجه ای و این جامعه فقط محتاج جوانان اندیشمند خود است.