کشور خیالی

نقشه ی خیالی کشور کردستان! و توهمات دشمنان #ایران

اظهار برادری #پانکردیسم و کرد دانستن اقوامی مانند لرها و بیان کلمات استثمار گونه ای مانند

کرد_کلهر

کرد_لک

کرد_بختیاری

برای رسیدن به آب های گرم خلیج فارس و منابع بزرگ نفت و گاز و کشاورزی است.
بزرگترین مانع برای این کار لرها هستند که با استفاده از جعل تاریخ و توهمات این چنینی سعی بر هضم این قوم در خود دارند.

💢اقوام در ایران با هم هیچ مشکلی ندارند.مشکل را تعداد معدود پانها ایجاد میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.