تبعیض و درجه بندی شرکت کنندگان در مجالس تشییع و ترحیم

تبعیض ودرجه بندی شرکت کنندگان درمجالس تشییع وترحیم

لزوم تشییع وتدفین آبرومند متوفیان وشرکت درمراسم ترحیم آنان یکی ازدستورات موکد دین مبین اسلام است که درروایات متواتر اجر وثواب فراوان برآن ذکرشده است.نفس شرکت دراین مراسم علاوه برتسکین دردمصیبت زدگان ویادآوری مرگ،روحیه تعاون ،صفاوصمیمیت را رواج داده ودلهای مومنین رابیش ازپیش به هم نزدیک می کند.
اماسالهای زیادی نیست که شاخ وبرگهای اضافی که به این مراسم داده میشود،آن راتبدیل به میدانی برای چشم وهم چشمی نموده واین سنت حسنه را مخدوش کرده است.
درمیان این اقدامات اضافی که هرکدام مجالی جداگانه برای بحث طلب میکند،تقدیروتمجیدازافرادخاص وتبعیض ودرجه بندی بین شرکت کنندگان اقدام ناخوشایندی است که باب گشته ومتاسفانه روبه تزایداست.نام بردن مکررازاشخاص متمول ویاصاحب منصب (که البته درخیلی ازمواردنیزازنظرجایگاه حقیقی ازافرادخوب جامعه هستند)توسط خوانندگان محلی درحضور انبوه شرکت کنندگان چه لزومی داردوچه چیزی رابه ذهن سایرین متبادرمی نماید؟
آن روستازاده ویا عشایرزاده ای که جهت شرکت درتشییع وترحیم یک مسلمان همه چیزخودرارهاکرده ودراکثر مواقع مشقت ودوری راه رادرعین سادگی وصمیمیت به جان میخردو یا کارمندساده ای که جهت انجام این کارازحق مرخصی اش استفاده میکندویاکاسبی که ساعاتی ازکسب وکارش بازمیماندوهمگی درعین گمنامی وخلوص نیت این کارراانجام میدهند بانام های افرادخاصی که مکرروباانگیزه های دیگری ازمیکروفون مداح به گوش میرسدچه تفاوتی دارند.
این کاریاازطرف خوانندگان محلی است ویا سفارش بازماندگان ،که درهردوصورت موردتقبیح اکثرشرکت کنندگان قرارمیگیرد.اگرازطرف خوانندگان صورت میپذیرداولین چیزی راکه به ذهن القامیکندحس تملق است وشاید بهره مادی واستفاده ازرانت جایگاه حقوقی اشخاص صاحب منصب ولی اگرسفارش بازماندگان باشدچه؟
جایی که انرژی مداح وقاری فقط برتقدیرازچهره های خاص متمرکزاست ودرجواین معرکه گاه حتی شخص متوفی فراموش میشودومداح حتی ازقرائت آیه ای ازکتاب خدادریغ میورزد چرابایدبازماندگان چنین سفارشی بنمایند.ترس ازقضاوت دیگران ،چشم وهم چشمی ،عقده گشایی،بازیافتن شخصیت سرکوب شده خویش،کسب شهرت وخودنمایی و…..همه ازمواردی است که این سفارش به ذهن شرکت کنندگان القامینماید.
اگرملاک برتری تقوی است این تبعیض مجالس رابه سوی فخرفروشی عده ای متمول وصاحب منصب وتحقیرحاضران تنگدست وناشناخته سوق میدهد.حس ناخوشایندی که بین شرکت کنندگان به وجودمی آیدوازبین بردن صفاوصمیمیت درونی بین مردم ،ایجادشکاف بین افرادوطوایف که درخیلی ازمواردبه کدورت علنی نیز می انجامدو…….جزکمترین آثاراین تبعیض است.اگرخلوص نیت زمینه این مراسم نباشدبایدهم به مداحان وهم بازماندگان یادآوررشدکه ازسیره اولیای دین فاصله گرفته اندوباعث بوجودآمدن بدعتی درجامعه هستندکه علاوه برتحقیراکثریت شرکت کنندگان ،کینه هاواختلافات بسیاری رابه بارآورده ودورباطل آن امواج منفی رابین جامعه به راه خواهدانداخت.
وای برمسلمانی مااگرحتی یک نفرازشرکت کنندگان درمراسم عزیزازدست رفته مان بادلی شکسته مجلس ماراترک کندودرقیاس با فلان مدیرویافردمتمول خودرادون پایه تر فرض نمایدودردرون خویش ملاک برتری راپول وثروت ومقام بداندو وای برمسلمانی مااگرسپاسگزاری یکسان وبدون تبعیضی ازشرکت کنندگان درمراسم هایمان به عمل نیاوریم.
کورسوی امیدی که مارابه رفع این پدیده مذموم امیدوارمیسازدرعایت آن دربعضی مراسمات است که به همان صف بازماندگان که پس ازمراسم تشییع وترحیم جهت سپاسگزاری ازشرکت کنندگان تشکیل میشودویایک قدردانی کلی ازتریبون مراسم کفایت میشودوتسری این امر به همه مراسمات همت همگانی طلب میکند.
باشرمساری ازاطاله کلام .
نویسنده : غ.م.بختیاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *