آگاهی و اتحاد

پوشیده نیست حال مردمان لر خوب نیست و گرفتار مشکلات فرهنگی ،اقتصادی و مدیریتی هستند.

تنها راه نجات لریاتی از این وخامت حال فرهنگ و اقتصاد و…که وجود دارد اول آگاهی و دوم بازگشت به خویشتن هست.

آگاهی جز با رشد دادن مردم بوسیله ی خودشان و سعی و آموزش نخبگان هر خانواده و تباری حاصل نمیشود(رسانه های غیر قومی خاصه ملی نیاز ما را برطرف نمیکنن چون سعی در هضم قومها و فارسیزه کردن آنها دارد)

اما برای اتحاد نیاز هست ما آنقدر در تاریخ عقب برویم تا در نقطه ای به یکی شدن خودمان برسیم و از آنجا بدون فراموشی این نکته که تمام لرها یکی هستن به جلو بیایم و با اتحاد مطالبه گری کنیم.

بعنوان مثال کاری که گروه موسیقی به سرپرستی استاد علیپور مبنی بر پوشیدن چوقای فیلی کرد یک حرکت بینظیر در بازگشت به عقب و یکی شدن بود.

و مثلا ما اگر بتوانیم دوستانی که بختیاری را غیر از لر میدانند قانع کنیم حرکت شگرفی کرده ایم. رمز موفقیت نیاکان ما متحدشدن برای مطالبات بود…

باری تنها راه حلهای نجات لریاتی از این مصیبت آگاهی و اتحاد هست تا مطالبات شکل گرفته و پیگیری بشوند.

نوشتار : علیرضا خادمی