تسلیت به مردمان لر

تسلیت به مردمان قوم لر برای آنچه که به خاک سپردند ،
و تسلیت برای متوفای جدید…

زبان_مادری

زبان_لری

مرگ زبان مادری

هویت خواهی گمشده ی قوم لر

? بیداری هویت لُری در عراق

در تصویر یک همتبار لُر فیلی عراق  با دست چپ کلمه ی کرد را به معنای جعلی بودن هویت کرد فیلی پوشانده و با دست راست نماد انگشتی لُری را جایگزین کرده است .