هر وقت باران می بارد دلم برای زبان لُری تنگ می شود!


✍ #کیانوشزهراکار
هر وقت باران می بارد دلم برای زبان لُری تنگ می شود! باران برای همه شادی می آورد ولی برای من غم در پی دارد.
وقتی به یاد می آورم که در زبان لُری برای بارش باران و میزان آن پنج واژه ی توصیفی داریم که مقیاس پنج درجه ای زیبایی را تدوین می کند،دلم می گیرد یا بهتر بگویم به معنای واقعی کلمه دلم می سوزد و به درد می آید:
تیف تَف: بارش بسیار کم باران
نِمِنول: بارش کم باران
رِفت: باران شدید
رِهیل: باران بسیارشدید
دوهِر: شدید ترین میزان باران
همین طور که این مقیاس را مرور می کنم به یاد می آورم که در زبان لُری به بارش باران همراه با باد هم ” وَشت” گفته می شود.
این همه واژه برای توصیف بارش باران نشانگر توان فوق العاده ی زبان لُری و داشته ها و قابلیت بسیار زیاد آن است.
ولی مرور این داشته ها و قابلیت های زبان لُری مرا می آزارد؛چرا؟
چون بلافاصله به ذهنم خطور می کند که راستی ما با این همه قابلیت و داشته ی زبان لُری چه کار کرده ایم؟ آیا حفظش کرده ایم؟ آیا آن را به نسل های بعدی و فرزندانمان منتقل کرده ایم؟ یا زشتش پنداشته و دورش ریخته ایم؟ چند کودک و نوجوان لُرتبار وجود دارد که این واژه گان و صدها واژه اصیل دیگر برایش بیگانه نباشد؟
آری با دستان خودمان گلوی این قابلیت را فشرده و آن را خفه کرده ایم. وقتی به یاد می آورم چطور واژه گان لُریمان را می کشیم و بعد احساس خوبی داریم، بغض می کنم. آری ما قاتلیم ؛قاتل زبان اصیل و واژه های آبا و اجدادیمان و با این کار هویتمان را به سمت نابودی سوق می دهیم .
این مرور اجمالی مرا به یاد این شعر زیبای لایق شیر علی می اندازد که :
زهر بادا شیر مادر بر کسی
کو زبان مادری گم کرده است
آری ما با از دست دادن واژه های اصیل لُری به شیر مادر پشت و زبان مادری را گم کرده ایم و از کف داده ایم.
” حالا انصافاً شما بگویید بارش باران نباید برای من و امثال من ناراحت کننده و غمناک باشد ؟”

گناوه و ریگ بنادر باستانی سرزمین لر

💢 #گناوه و #ریگ بنادر باستانی سرزمین لر

✍ #محسنخواجهگیری

گناوه در قرون اولیه اسلامى شاهد دو قیام بوده؛ قیام #زنگیان سواحل خلیج فارس و قیام #قرامطه و #ابوسعیدگناوهاى که در استمرار این قیام بود.

سرزمین لُر که به آن ملک لر و بلاد لر مى گفتند(تاریخ گزیده، شرفنامه، قوم لر) شامل استان هاى لرستان،ایلام،چهارمحال و بختیارى،کوهگیلویه وبویراحمد وقسمت هایى از استان هاى بوشهر،خوزستان وفارس بوده است،گناوه شهرى باستانى که آثار باستانى ادوار مختلف تاریخى رادارد درعهد ساسانى جز کوره قباد بمرکزیت ارگان(بهبهان)بود(نامه گناوه،کتاب اول ص۱۲)

گناوه در قرون اولیه اسلامى شاهد دو قیام بوده؛ قیام زنگیان سواحل خلیج فارس که توسط #صاحبالزنج انجام گرفت مرکزیت آن روستاى مختارک رامهرمز بودوقیام قرامطه و ابوسعید گناوه اى که در استمرار این قیام بود(خوزستان،کوهگیلو و../ #احمداقتدارى ص ۲۰۵ تا۲۱۱)درعهدسلجوقى در سرزمین لر اتابکان لر قدرت گرفتند و دو مملکت مستقل تشکیل گردید به نام لربزرگ ولرکوچک،رم گیلویه بامرکزیت دهدشت وبهبهان قسمتى ازخاک اتابکان لربزرگ بود،گناوه وبندر ریگ نیز جز رم کوهگیلویه بودند(پرتغالى هادر شهرها و بندرهاى بوشهر ،دفتر دوم ص ۱۳۱)طوایف #بلوکحیاتداوود تحت عنوان الوار حیات داوودى قسمتى از لربزرگ بودند(عشایر مرکزى ایران ص ۱۰۶)
منطقه گناوه علاوه برآنکه ازعهدباستان جز سرزمین لر بوده است،مهاجرانى نیز از دیگر نقاط سرزمین لر داشته است،الله کرم خان حیات داوودى پس ازشمردن سیزده تن از اجدادش که موطن همه را گناوه میداند و بناى گناوه جدید راکه پس ازحمله عرب ویران شده بود از اجدادش مى داند وکلیه باغات ومزارع ومراتع گناوه راملک طایفه اش گفته است وهمچنین نوشته که اصل طایفه آنها طایفه حیات غیبى خرم آباداست ونام حیات داوود نیز از طایفه آنها گرفته شده است(شش فصل/الله کرم خان حیات داووى ص ۱ و۲) طایفه وخاندانهاى لر مهاجر دیگرى نیز درگناوه وجود دارد که از دیگر نقاط سرزمین لور به گناوه آمده اند(راهنماى خلیج فارس #ججلوریمر صفحات مربوط به گناوه وحیات داوود)لباس و پوشش زنانه و مردانه گناوه نیز لرى بوده است،(گناوه قریه خور خلیل ص۷۰) مردم گناوه لرى را با #لهجه_گناوه اى تکلم مى کنند.

رضادشتى نویسنده گناوه اى درمقاله کنکاشى در تاریخ تمدن و فرهنگ گناوه، ضمن آنکه زبان گناوه اى را آمیزه اى از گویش هاى لرى وبعضى کلمات بیگانه و غربى دانسته براى نشان دادن کهنه گى زبان مردم گناوه مقایسه قرابت نوزده کلمه لرى گناوه و زبان زرتشتیان یزد وکرمان کرده است(نامه گناوه،کتاب اول ص۱۸) #دکترغلامرضا_کریمى فرد در مقاله تناسب لفظ و معنى و اصالت کلمات در گویش گناوه اى ، پس از بررسى تعدادى کلمات لرى در گویش گناوه اى نوشته اند: در گویش گناوه اى..بسیارى از کلمات آن بر اساس گویش لرى..عینا یا با قدرى تفاوت درساختار یا لهجه کاربرد دارد(نامه گناوه،کتاب اول ص ۱۰۴)

دکترحسینجلالپور در خصوص گویش گناوه مى نویسد: گویش این منطقه از شاخه ى شمالى گویش هاى استان است . این گویش بر گرفته از گویش لرى است اما با لهجه اى کاملا متفاوت که در دو دهستان وسیع لیراوى و حیات داوود به آن صحبت مى شود(نامه گناوه کتاب دوم ص ۶۸)

غلامحسین_دریانورد شاعر ، ناشر و نویسنده گناوه اى در خصوص لهجه محله سرخور گناوه نوشته اند:لهجه سرخورى که خود گونه اى از گویش گناوه اى لرى و زیر مجموعه زبان فارسى متمایل به لرى است ( نامه گناوه، کتاب پنجم ص ۶۰)

بندر_ریگ

رونق این شهر بندرى درعهدصفویه آغاز شده است(پرتغالى هادرشهرهاو بندرهای بوشهر ص۸۶)ونخستین ساکنان آن لرهاى بهبهان بودند(پیشین ص ۱۳۱،بندر ریگ #دکتر_حمیدى ص۳۶)
بندر ریگ مرکز بلوک حیات داوود و خان نشین خوانین حیات داوود بود(بندر ریگ دکتر حمیدى صفحات مختلف)،بندر ریگ با نام دو تن ازنامداران تاریخ جنوب ایران مشهور است،میرمهنا وغابى و امیر على خان حیات داوودى.میر ناصر وغابى پدر میر مهنا مطابق عهد زندیه از عمان به بندر ریگ کوچ مى کند(نامه گناوه کتاب اول ص ۶۱)این خاندان به گونه اى در ساختارجمعیتى شهر(لرها)ادغام شدند که دیگر نمى توان آنها را ازتبارتازى دانست(بندر ریگ ص۳۷)میر مهنا که پاى استعمارگران هلندى را براى همیشه از خلیج فارس بریدوبراى ایرانیان افتخار آفریداضافه بر مورد بالا از ناحیه مادر نیز لر بود(نامه گناوه کتاب سوم ص ۲۸)امیر على خان حیات داوودى فرزند کاحیدر گناوه اى دیگرنامور این خطه که پس ازمیر مهناحاکم شد و شرح شجاعتش کتب تاریخ عصر زندیه را مملو کرده از آنجا که با لطفعلى خان زند هر دو ریشه در سرزمین لر کوچک داشتند شجاعت هاى بسیار به خرخ دادند.
این بنادرباستانى سرزمین لور زنان و مردان نامور بسیارداشته وداردکه پرداختن به آنها را به فرصت دیگر مى گذاریم.

آگاهی و #اتحاد

شرط پیروزی و بهروزی ماست.

🌱 @balotedanesh 🌱

آیین خرره (هرره) مالی یا خرره (هرره) سایی قوم لر

نویسنده : علیرضاخادمی

آیین خرره مالی را مردم لر در سوگواری برای عزیزان و بزرگان خود انجام می دهند که این رسم از رسوماتی است که از پیش از اسلام در میان مردم لر باقیمانده است.این آیین به اشتباه در فارسی به گل مالی ترجمه است در صورتی که در زبان لری اصطلاح گل خرره هم داریم و مسلما خرره( #خه_ره ) و گل خرره تفاوت دارند.

عزاداری بصورت خاک بر سر و صورت ریختن و خراشیدن صورت با ناخن یادآور سوگواری #رستم و #زال در عزای سیاوش می‌باشد.
💢 #فردوسی آن را چنین توصیف می‌کند:
“تهمتن چو بشنید زو رفت هوش
ز زابل بزاری بر آمد خروش
به چنگال رخساره بشخود زال
همی ریخت خاک از بر شاخ و یال”
که در #شاهنامه نه فقط اینان که مردم ایران بدین شکل به عزای #سیاوش جوان پرداخته بودند.

💢 #حسنپیرنیا در کتاب تاریخ مفصل ایران قدیم جلد یک به نقل از یکی از روسای #ایل_بختیاری میگوید تا بیست سال قبل ,معمول ایل مزبور چنین بود که در موقع عزاداری موهای سر را میبریدند و یال اسبان را میچیدند ولی به حکم ایلخان وقت بختیاری , این آداب منسوخ شد.(این آیین کماکان در بین برخی عشایر ادامه دارد.)

آیین خرره مالی در روز #عاشورا در استانهای غربی بویژه #لرستان #کرمانشاه و #ایلام و در بخشهایی از استانهای #خوزستان ، #همدان نیز برگزار میشود.
برگزاری آیین به نحوی است که از روزهای قبل از مراسم عاشورا خاک نرم ،گلاب و هیزم را تهیه میکنند.
روز عاشورا در هر محله و تکیه ای با مخلوط #خاکرس الک شده و #گلاب در حوضچه هایی برای مالیدن خرره به خود و برپایی #آتش برای خشک شدن به استقبال #عزاداری می روند.عکسهایی که عزاداران با گل سفت ، #گلمالی هستند مربوط به مردم لر نیست و عزاداری دیگر هموطنان در #عزایامامحسینعلیهالسلام است.
خرره در بین #قوم_لر پس از خشک شدن بصورت گردی از خاک می شود که بتدریج و با عزاداری تاحدی تکانده می شود.

به این نکته باید توجه کرد که در علم طب استفاده گل رس و گلاب برای طراوت پوست توصیه می شود. و نیز لازم به ذکر است آتش از دیرباز در بین لرها حرمت داشته و دارد و هنوز هم عشایر لر ریختن آب روی آتش چاله های #سیاه_چادر و یا خانه هایشان را خوب نمیدانند.

اینکه ما ریشه و اساس یک آیین را ندانیم و نشناسیم باعث میشود تا در انکار آن تلاش کنیم و به رد آن بپردازیم
یعنی چیزی که برخی رسانه ها و افراد سعی در تمسخر این آیین دارند که مسلما از آیینهایی چون #زنجیرزنی ، #قمهزنی ، #قالیشویان و #سنگزنی و رقصاندن #بیرق های چند صد کیلویی ریشه دار تر است.که البته باورها و اعتقادات هر خطه و فرهنگی قابل احترام است.

در ادامه شروع مراسم عاشورا با نواختن سرنا و دهل ( #چمر / #چمرونه / #ساز_چپی ) به رسم نیاکان است تا این چنین خبر از عزای شهادت مردی بزرگ دهند که دنیا به پاس آزادگی ایشان سر خم می کند.

http://uupload.ir/files/m78m_quote_1598185889900.png

لر ها مردمی مستقل از هر قوم دیگری / بررسی جامعه ی لُر از چند بُعد

همیشه در گفتمان های قومی حول محور ” زبان، و باستان ” همه این ادعا را دارند که لری زبان نیست و لهجه ای از فارسی می باشد و حتی خودِ موجودیت لُر را زیر شاخه ای از اقوام دیگر در نظر می گیرند و این افسوس همیشه بر جای مانده که دیگران و یا حتی خودِ ما لُر ها شناخت کافی نسبت به پوشش، زبان و تاریخ خویش نداریم و واقعا از این نظر شرمنده ی ” لُریت ” خود و نسل های گذشته و از همه مهم تر نسل آینده مان هستیم.

💢 لهجه ی لری ؟ زبان لری ؟ #مجموعه_زبانهای_لری ؟ ( ! )
@balotedanesh
زبان شناسی یکی از مقوله های بررسی هر جامعه ای می باشد در جامعه ی لُر ما گفتمانی و موجودیتی به نام ” لری ” مطلق نداریم و زبان هیچ یک از اقوام زیر شاخه مردم لُر را معیار زبان لُری قرار نخواهیم داد، بر اساس تحقیقات ” #اریک_جان_آنونبی ” زبان شناس ایتالیایی، معروف به زبان شناس لُری ( ! ) که سالها به صورت میدانی و تخصصی بر روی زبان مردم لُر کار کرده لُری نه تنها یه لهجه و گویش و #زبان نیست بلکه متشکل از گروه های زبانی و یک مجموعه زبان است که به طور کلی شامل سه زبان که در بین لُرستان فِیلی لکی مهم ترین آن ها است می داند.

🔴 How Many Languages: Update on Luri, Anonby J. Eric (2003)
@balotedanesh
💢 #تمدن_و_باستان_شناسی / لُر ها هخامنشی ؟! پارسی ؟! ماد ؟! و یا تمدنی غنی به نام عیلام و کاسیت ؟

گرچه ناسیونالیست فارس با محوریت پان ایرانیست و اصطلاحاتی که معنای اجتماعی تری به صرف تصاحب ذهن ها نظیر ملی گرایی دارد طی سالیان دراز سعی در پارسی آریایی نشان دادن مردم لُر کرد تا به راحتی هرچه تمام تر اهداف خویش نظیر غارت منابع مردم لُر و تبدیل لُر ها به سپری همیشگی برای دفاع از کشور تا حدود زیادی ذهن ها را به این سمت بُرد که بله لُر ها پارس های اصیل هستند و رنگ و لعاب شجاعت و مردانگی هم به همچین تصورات جعلی دادند تا ما راحت تر این ها را بپذیریم ! اما واقعیت علم باستان شناسی که هیچ شک و شبه ای را بر جای نگذاشته چیز دیگری می گویند نه تنها لُر ها پارس نیستند بلکه #عیلامی-کاسیتی از نژاد آسیانیک و دارای تمدن مستقل می باشند.
@balotedanesh
🔴 منابع برای مطالعه ی بیشتر

۱ایران درسپیده دم تاریخ/جورج کامرون: حسن انوشه، نشرعلمی فرهنگی، تهران-۱۳۷۳
-۲تاریخ ماد/ا.م.دیاکونوف: کریم کشاورز/نشرعلمی فرهنگی، تهران-۱۳۴۵
-۳دین های ایران باستان/ه.س.نیبرگ: حبیب الدین نجم آبادی، نشرفرهنگی، تهران-۱۳۵۹
-۴هنرایران/اندره گدار: بهروزحبیبی/نشردانشگاه شهیدبهشتی، چاپ سوم، تهران-۱۳۷۷
-۵ایران ازآغازتا اسلام/رومن گیرشمن: محمدمعین، چاپ سیزدهم، نشرعلمی فرهنگی، تهران ۱۳۸۰
-۶دنیای گم شده عیلام/والترهینتس: فیروز فیروزنیا، چاپ چهارم، نشرعلمی فرهنگی، تهران-۱۳۸۸
-۷باستان شناسی ایلام/دانیل تی پاتس: زهراباستی، چاپ پنجم، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،
تهران ۱۳۹۲
-۸سفرنامه بارون دبد/محمدحسین آریا/نشرعلمی فرهنگی، تهران-۱۳۷۱
-۹تاریخ ایران باستان/پیرنیا/دنیای کتاب، تهران-۱۳۸۱
-۱۰محمد سهرابی/لرستان وتاریخ قوم کاسیت، نشرافلاک-۱

https://telegram.me/balotedanesh

استاد شاه میرزا مرادی

استاد #شاهمیرزامرادی جز بهترین نوازندگان سازهای بادی در دنیا بودند به طوری که در اجرای سرنا نوازی #فرانسه خود اساتید بزرگ موسیقی دنیا را متحیر کرد. با آنکه این مرد بزرگ سواد آنچنانی نداشت اما وقتی در فرانسه خواستند که رفیق نیم قرنی خود یعنی سرنای سیاهش را بفروشد گفت:« این #سرنا تکه ای چوب بیش نیست آنچه آن را قیمتی می کند #فرهنگلرستان است.» سرانجام با همان سرنا او را به خاک سپردند.
افسوس و صد افسوس که هنر والای امثال او با القابی چون «محلی» تحقیر می شوند. هزار افسوس که گیتار شیک و با کلاس است و سبک خسته کننده و کم محتوای به اصطلاح سنتی فاخر است اما موسیقی لرستان که چند هزار سال سینه تاریخ را شکافته و صیقل خورده دهاتی و بی کلاس…

🌱 @balotedanesh 🌱
مگر صدای کرنایی بیدار سازد قومم را از خواب 3 هزار ساله

استاد شاه میرزا مرادی

به داد سنجابهای ززوماهرو برسید

💢به داد سنجاب های ززوماهرو برسید.

نویسنده : #علیرضاخادمی

خداوند هر موجودی را بنا به کارویژه ای که در تکامل و سیر طبیعت نیاز هست آفریده
تا بدین صورت طبیعت روال دقیق و منطقی خود را بپیماید.

اگر یک ذره را برگیری از جای
خلل یابد همه عالم سراپای

شکار بی رویه موجودات و یا از بین بردن پوشش های گیاهی مختلف باعث تغییرات عمیق در طبیعت خواهد شد که در این چرخه ی شوم دود آن به چشم انسان خواهد رفت.

زاگرسرابدونبلوطنمیشودتصورکرد.

اگر بلوط نباشد زاگرس را باید کوههایی خشک و بی روح تصور کرد.

از حیوانات مهم و بسیار تاثیر گذار زاگرس #سنجاب است که نقش مهمی در حفظ جنگلهای بلوط و کاشت بلوط ایفا میکند. سنجابها با انباشت بلوط بعنوان منبع تغذیه و یا بعنوان سلاح در دفاع از خود باعث پراکندگی بلوط در لابه لای صخره ها و یا در خاک خواهند شد که همین مهم باعث رشد درختان جدیدی میشود که به حفظ جنگل های بلوط زاگرس کمک میکند.

💢سنجاب علاوه بر دشمنان طبیعی ، متاسفانه یک دشمن بزرگ و حریص هم دارد و آن انسان است.
متاسفانه در منطقه ی #ززوماهرو در شهرستان #الیگودرز سودجویانی با شکار سنجاب این موجود مهم در پهنه ی زاگرس به فروش آن مبادرت می ورزند تا در نهایت سنجاب این موجود دوست داشتنی و مهم برای حفظ جنگلهای زاگرس در مقابل اندکی پول به قفس های شخصی و باغ وحش های کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل شوند.
همانگونه که گفته شد زاگرس را بدون بلوط نمیتوان تصور کرد.پس وظیفه ی محیط بانی ،جنگل بانی ، دهیاری ها و هر طبیعت دوستی است تا با پیگیری و حراست از منابع طبیعی و موجودات آن مانع از بین رفتن زاگرس سرزمین آب و بلوط شود.

بهطبیعتاحترام_بگذارید.

به داد سنجابهای زاگرس برسید

من لرم ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺭﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﯽ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﻪ گسسته ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ، ﺍﺻﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ نشاﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ . ﻓﺮﻫﻨﮕﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻗﺮ ﺷﻮﻻﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ، ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ ﻭﻗﺎﺭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻫﻮﺭﺍﺳﺖ بر ﻟﺒﺎﺳﻤﺎﻥ. ﺗﻮﺣﯿﺪﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺶ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻗﺺ ﭼﻮﭘﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﻃﻮﺍﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ خود ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ . ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻭ ﻓﺘﻮﺕ ﺭﺍ اﺯ ﺷﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ . ﻣﻦ لرم ، ﭘﺪﺭﻡ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺎﻫﺘﺎﺏ . ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻮﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭﺩ. ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ رﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻭ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﺮﺍ ﺍﺯﭘﺎﻧﺘﺮﻙ ﻭ ﭘﺎﻧﻌﺮﺏ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺝ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻩ کوﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ . ﺍﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ؟ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﯿﺒﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ. ﻣﻦ لرم ، ﻭﺍﺭﺙ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﺏ ، ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﯿﺮ … ﺁﺭﯼ ، ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ … ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﻧﭙﻨﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺰﺩ ، ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ . ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ، ﻣﺮﺍ بشناس. ﻣﻦ ﺗﺎﺭﯾــﺦ ﺍﯾـﺮﺍﻧـــــﻢ!

نویسنده: علیرضا خادمی

من لرم.علیرضاخادمی.من تاریخ ایرانم

من بختیاریم ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺭﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﯽ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﻪ گسسته ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ، ﺍﺻﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ نشاﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ . ﻓﺮﻫﻨﮕﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻗﺮ ﺷﻮﻻﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ، ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ ﻭﻗﺎﺭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻫﻮﺭﺍﺳﺖ بر ﻟﺒﺎﺳﻤﺎﻥ. ﺗﻮﺣﯿﺪﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺶ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻗﺺ ﭼﻮﭘﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﻃﻮﺍﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ خود ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ . ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻭ ﻓﺘﻮﺕ ﺭﺍ اﺯ ﺷﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ . ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ ﭘﺪﺭﻡ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺎﻫﺘﺎﺏ . ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻮﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭﺩ. ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ رﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻭ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﺮﺍ ﺍﺯﭘﺎﻧﺘﺮﻙ ﻭ ﭘﺎﻧﻌﺮﺏ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺝ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻩ کوﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ . ﺍﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ؟ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﯿﺒﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ. ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ ، ﻭﺍﺭﺙ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﺏ ، ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﯿﺮ … ﺁﺭﯼ ، ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ … ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﻧﭙﻨﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺰﺩ ، ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ . ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ، ﻣﺮﺍ بشناس. ﻣﻦ ﺗﺎﺭﯾــﺦ ﺍﯾـﺮﺍﻧـــــﻢ!

نویسنده : علیرضا خادمی

من لرم.من بختیاریم.علیرضا خادمی.قوم لر

💢ثبت چوقای بختیاری رادر فهرست آثار ملی کشور چوقا (چوخا) عبا یا پوشاکی است بلند شبیه پالتو که عشایر بختیاری از آن استفاده می‌کنند، قدمت چوقا به ۱۳۰ سال قبل می‌رسد و چوقاهای اولیه در طایفه‌ای به نام لیوس که در ایل چهار لنگ است اولین چوقاها را که ابتدا توسط بزرگان و خوانین موردپسند و استفاده قرار گرفت و در فاصله کمی به عنوان یک پوشش رسمی تمام افراد ایل بختیاری قرار گرفت.  چوقا به عنوان شاخص‌ترین هنر دستی زنان عشایر بختیاری است که همین ویژگی در معرفی (از نظر پوشاک) مردان بختیاری را با سایر اقوام متمایز می‌‌سازد.  این هنر دستی که از نظر ظرافت بسیار نازک و از سایر فرآورده نساجی سنتی کشور است که هم در فصول گرم و هم سرد به علت خاصیت هم دمایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گفتنی است  ثبت چوقا با قدمت ۱۵۰ ساله به عنوان یازدهمین اثر میراث معنوی در فهرست آثار ملی کشور  در جلسه شورای ثبت میراث فرهنگی کشور در مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ با کد شناسایی ۱/۱/۹۹/۵۴-۷ در فهرست آثار ملی کشور مورد تائید و به ثبت ملی رسید.

ثبت چوقای بختیاری در فهرست آثار ملی کشور
ثبت چوقای بختیاری/مصطفی شیخ شمسی

مراقب دست مجاهدین خلق و جدایی طلبان باشیم.


🚨هشدار:
مراقب دست مجاهدین خلق و جدایی طلبان باشیم.

مدتهاست که جوانان لر به هویت طلبی و دفاع از آنچه باید باشیم روی آورده اند و از این رو هر کس به فراخور توان و زمینه ای که میتواند به فعالیت در زمینه ی آگاهی و اتحاد بین قوم لر پرداخته اند.
این اتفاق مبارکی است که هرچند دیر اما لازم و نیاز امروز و فردای مردمان سرزمین لر است.

فعالیت برای حقوق از دست رفته ی مردمان لر در برابر جریانات انتقال آب ،در برابر بیکاری لجام گسیخته ،در برابر غارت منابع بی آنکه سودی برای این مردم داشته باشد اقدامی شجاعانه است اما مراقب دستهای پنهان دشمنان ایران که خواهان تجزیه ی سرزمین کهن ما هستند باشیم.
گاه در پس فعالیتهای مجازی در بین دوستان خواسته یا ناخواسته گرایش های پانلریسم و گرایشهایی مبتنی بر نفی مردمان دیگر اقوام و حتی گرایشهایی مبنی بر جدایی سرزمینی را می بینیم. بعنوان مثال همانگونه که تفکر پانعربیسم در خوزستان سعی در اصطکاک بین لرهای بختیاری و عربها دارد پانلریسم هم با نفی قرنها همزیستی مسالمت آمیز اعراب و لرها در خوزستان سعی در تشدید این اصطکاک دارد.

گاه مشاهده می شود در پس گرایشهای فدرالیسم خواسته یا ناخواسته کوشش بر تقسیم ایران و ایجاد مناطق با پرچم های مختلف است که پیش زمینه ای بر استقلال و جدایی طلبی از ایران عزیزمان است.
💢وظیفه ی فعالین لر و کسانی که توانایی اندیشیدن و نوشتن دارند این است که علاوه بر آگاهی و اتحاد در جهت مطالبه گری به این مهم توجه کنند که ایران خط قرمز هر ایرانی است و مراقب دستهای پنهان جدایی طلبان و منافقین باشند.

حق آنان دفاع از اندیشه شان و حق ما دفاع از اندیشه و کیان سرزمینمان به هر قیمتی است.
✍️ نویسنده: #علیرضاخادمی

مراقب فعالیتهای جدایی طلبان باشیم